Ζωηφόρος

Επιστολή Μητροπολίτου Ηλείας Γερμανού προς την ΔΙΣ για την εορτή των Τριών Ιεραρχών και τη σχετική εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας,

Επιστολή Μητροπολίτου Ηλείας Γερμανού

προς την ΔΙΣ για την εορτή των Τριών Ιεραρχών

και τη σχετική εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας


Μακαριώτατε άγιε Πρόεδρε,

Σεβασμιώτατοι άγιοι Σύνεδροι,

Μου κατηγγέλθη υπό Καθηγητών και Εφημερίων ότι κατά την εορτήν των Τριών Ιεραχών πολλά Σχολεία της Δευτεροβαθμίου Εκπαιδεύσεως ( Γυμνάσια-Λύκεια, ΕΠΑ.Λ) της Μητροπόλεώς μας δεν προσήλθον εις εκκλησιασμόν. Ανεζήτησα τον λόγον και μου εδόθη η εξήγησις, ότι τούτο έγινε συνεπεία του υπ’αριθμ. Πρωτ. 8855/Γ2/26-1-2012 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ εγγράφου του Ειδικού Γραμματέως του Υπουργείου Παιδείας, δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία ορίζει ότι είναι προαιρετική η συμμετοχή των Μαθητών των Γυμνασίων, Λυκείων και ΕΠΑ.Λ εις τον εκκλησιασμό κατά την εορτήν των Τριών Ιεραρχών...

Δηλαδή και τώρα εχρησιμοποιήθη η ίδια μέθοδος, δια της οποίας προ διετίας εγένετο προσπάθεια καταστάσεως προαιρετικού του μαθήματος των θρησκευτικών από τους Μαθητάς. Θεωρώ επίσης αναγκαίον να αναφέρω τη ΔΙΣ, ότι εις την Μητρόπολιν Ηλείας λειτουργούν τρία Τμήματα ΤΕΙ. Δύο στον Πύργο και ένα στην Αμαλιάδα. Ούτε αυτά εκκλησιάσθηκαν ούτε εντελήφθην να προβούν εις τινα σχετικήν εόρτια εκδήλωσιν. Ένεκεν τούτου και

Επειδή δια του εγγράφου τούτου, ενός Ειδικού Γραμματέως του Υπουργείου, καταργείται ο Εκκλησιασμός των Μαθητών κατά την εορτήν των Προστατών της Ελληνικής Παιδείας, τεθεσπισμένης από αιώνων.

Επειδή κατά το ισχύον Ελληνικό Σύνταγμα «η παιδεία αποτελεί βασικήν αποστολήν του Κράτους, έχει δε ως σκοπόν την ηθικήν, πνευματικήν, επαγγελματικήν και φυσικήν αγωγήν των Ελλήνων, την ανάπτυξιν της εθνικής και θρησκευτικής συνειδήσεως και την διάπλασιν αυτών ως ελευθέρων και υπευθύνων πολιτών», ( άρθρον 16, παράγραφος 2), και κατά τον Νόμον· «Σκοπός της Πρωτοβαθμίου και Δευτεροβαθμίου Εκπαιδεύσεως είναι να συμβάλει στη ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν την δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά. Ειδικώτερα υποβοηθεί τους μαθητές : α) Να γίνωνται ελεύθεροι, υπεύθυνοι, δημοκρατικοί πολίτες,... και να διακατέχονται από πίστη προς την πατρίδα και τα γνήσια στοχεία της Ορθοδόξης χριστιανικής παραδόσεως...» ( Αρθρον 1, του Νόμου 1566/1985).

Επειδή είναι εμφανής η μελετώμενη αλλοίωσις του περιεχομένου του μαθήματος των Θρησκευτικών στα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως, με τα νέα μελετώμενα Αναλυτικά Προγράμματα,

Επειδή η ΔΙΣ «παρακολουθεί το δογματικόν περιεχόμενον των δια τα Σχολεία της Στοιχεώδους και Μέσης Εκπαιδεύσεως προοριζομένων διαδακτικών βιβλίων του μαθήματος των Θρησκευτικών» (παράγραφος 1 ε, του άρθρου 9 του Νόμου 590/1977), αλλά και «Εις περίπτωσιν διαταράξεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας δι’ετεροδιδασκαλίας ή άλλης επεμβάσεως εις βάρος αυτής, η Δ.Ι.Σ ζητεί την επέμβασιν των αρμοδίων Αρχών» (Παράγραφος 1 ζ , του αυτού ως άνω άρθρου και Νόμου),

Δια του παρόντος υποβάλλω ευλαβώς φωτοαντίγραφον του ανωτέρου εγγράφου του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και παρακαλώ την ΔΙΣ να επέμβη αρμοδίως, ίνα μη η θέλησις ενός κατωτέρου και αναρμοδίου προφανώς οργάνου του Υπουργείου Παιδείας αλλοιώση την κατά το Σύνταγμα και τον Νόμον υποχρεωτικώς προσφερομένην υπό της Ελληνικής Πολιτείας καλλιέργειαν της Ορθοδόξου συνειδήσεως των Ορθοδόξων Ελληνοπαίδων, της οποίας μέσα προς επίτευξιν είναι το ομολογιακό μάθημα των θρησκευτικών σε κανονικές ώρες και ο Εκκλησιασμός των Μαθητών και μάλιστα κατά την εορτήν της Παιδείας, ως είναι η εορτή των Τριών Ιεραρχών.

Επί τούτοις διατελώ,

+ Ο Μητροπολίτης Ηλείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ

_______________________

Κοινοποίησις: Αξιότιμον κ. Κων/νον Αρβανιτόπουλον, Αναπληρωτήν Υπουργόν Παιδείας, δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων, με την παράκλησι να λάβη γνώσιν και δια τις ιδικές του ενέργειες.

πηγή: http://www.imilias.gr/mitropolitis/keimena-mitropolitou/448-epistoli-pros-synodo-gia-eorti-trion-ierarxon.html

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration